โฮม
 
ประเทศแคนาดา
 
บาท (B)
 
ดำเนินการขอวีซ่า
 
บริการสำหรับนักศึกษา
 
 บทความโฆษณา   การศึกษาแคนาดาแห่งประเทศ ไทย   รายชื่อเอเยนต์ตัวแทนการศึกษา
เลือกสถานศึกษา
กรุณาเลือกชนิดของสถาบันหรือโปรแกรมแล้วคลิค Go.
-- or --

ค้นหาโดยเร็ว

ไม่แน่ใจว่าจะเลือกสถาบันแบบไหนดี? คลิคที่นี่

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CECN นิทรรศการการศึกษาในแถบทวีปของคุณ
ลงทะเบียนที่นี่.

 

เกณฑ์การรับสมัครทั่วไป

 

รายละเอียดนี้เป็นเกณฑ์การรับสมัครทั่วไปสำหรับนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าศึกษาในวิทยาลัยชุมชนของประเทศแคนาดา ระยะเวลาการศึกษาในระดับอนุปริญญา และประกาศนียบัตร ขึ้นอยู่กับหลักสูตรระหว่าง 1-3 ปี วิทยาลัยชุมชนบางแห่ง เปิดหลักสูตรโอนหน่วยกิตเข้ามหาวิทยาลัยด้วย ซึ่งหมายถึงนักศึกษาจะได้รับปริญญาของมหาวิทยาลัยด้วย นักศึกษาสามารถที่จะจบการศึกษาภายใน 2 ปีที่วิทยาลัยชุมชน หรือที่มหาวิทยาลัย และวิทยาลัย และโอนหน่วยกิตเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาของมหาวิทยาลัยได้ การศึกษาในหลักสูตรโอนหน่วยกิตเข้ามหาวิทยาลัยนั้น ไม่ได้หมายความว่านักศึกษาจะได้รับการยอมรับโดยอัตโนมัติจากมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ด้วย 

นักศึกษานานาชาติที่ศึกษาในมณฑลควิเบค สามารถเข้าศึกษาในวิทยาลัยที่แตกต่างกัน ซึ่งเรียกกันว่า ซีเจ็พ คำว่า ซีเจ็พ เป็นภาษาฝรั่งเศส เป็นคำย่อที่มาจากการรวมชื่อของวิทยาลัยเพื่อการศึกษาทั่วไปและวิชาชีพ  สำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับมัธยม สามารถเข้าศึกษาในระดับ ซีเจ็พ 2 ปี และโอนหลักสูตรทั่วไปเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย หรือศึกษา 3 ปีในหลักสูตรของสถาบันเทคโนโลยีเพื่อเข้าทำงานได้

โปรดทราบด้วยว่า เกณฑ์การรับสมัครเข้าศึกษาโดยเฉพาะ สำหรับทุกสถาบันนั้น นักศึกษาควรศึกษาข้อมูลโดยตรง ของแต่ละสถาบันด้วย ซึ่งสถาบันเหล่านั้น อาจจะมีเงื่อนไขการรับสมัครเข้าศึกษาโดยเฉพาะด้วย

วิชาการ

·        ใบรับรองการจบการศึกษาที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาฝรั่งเศส ซึ่งเป็นที่ต้องการของสถาบันของแคนาดา บางสถาบันจะต้องการใบรับรองการจบการศึกษาที่ประทับตรารับรองจากสำนักงานทนายความด้วย

จบการศึกษาเทียบเท่ามัธยมศึกษาของแคนาดา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

ภาษา

ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (หรือภาษาฝรั่งเศส สำหรับนักศึกษาที่ศึกษาเป็นภาษาฝรั่งเศส๗ ยกตัวอย่างเช่น ต้องมีผลคะแนน TOEFL 550 คะแนน หรือมีผลคะแนน IELTS  6 คะแนน

อายุ
นักศึกษาต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปี บางโรงเรียนอาจจะมีการรับผู้สมัครที่เป็นนักศึกษาผู้ใหญ่ด้วย

อื่น ๆ
ขึ้นอยู่กับแต่ละหลักสูตร นักศึกษาอาจจะต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามรายละเอียดนี้ประกอบด้วย:

·        ส่งผลงานสะสม

·        เข้ารับสัมภาษณ์หรือสอบถามก่อนการตอบรับ

·        เข้ารับการทดสอบ