Hovedsiden
 
Om Canada
 
Kostnader
 
Studentvisum
 
Student kontor
 
Prosedyre for hvordan Hyppig forekommende spørsmål
 
FINN EN SKOLE
 
Velg en skole og klikk på GO.
-- or --

Advanced Search

 
Dersom du er usikker
mht.hvilken skole du skal velgeklikk her.
 
      
 

Ønsker du  mer informasjon om arrangementer i regi av CECN i Norge, kan du registrere deg her.

Studentvisum // Prosedyre for å få studentvisum
 

 Prosedyre for hvordan du oppnår studentvisum:

1. Skaff deg skjemaer for studentvisum: Du kan få studentvisumskjemaer i ditt hjemland ved den kanadiske ambassade. Søknad med dokumentasjon må så sendes til det nærmeste visumkontoret (London fra Norge). En person kan bare søke om studentvisum ved en kanadisk ankomsthavn hvis den personen er amerikansk statsborger; har fast bopel i USA, er bosatt på St. Pierre og Miquelon eller er forsørget av en person som arbeider eller studerer i Canada.

 2. Sørg for å ha alle nødvendige papirer: Det er meget viktig at studenten sender ALLE nødvendige dokumenter med søknaden. Mangler det dokumentasjon vil prosedyren bli forsinket. Følgende dokumentasjon må være med visumsøknaden:

I. Identitetskort, dvs. kopi av gyldig pass eller reisedokument eller identitetsdokument som garanterer tilbakereise til det land hvor dokumentet er utstedt; og fire passfoto av nyere dato (2" x 2.5") for hvert familiemedlem, med fullt navn og fødselsdato skrevet på baksiden av fotoet. Visumbetjenten kan også forlange å se det faktiske pass eller reisedokument og vil gi beskjed om dette hvis det er aktuelt.

II. Bevis for at du har nok penger til å dekke oppholdet i Canada som: undervisningsavgift, tilbakereise og $10,000 CDN per år for levekostnader. Et slikt bevis kan være dokumentasjon fra en kanadisk bankkonto eller en bankremisse i konvertibel valuta, bankutskrift for de siste 4 til 6 måneder eller kvittering for betalt undervisnings- og boutgifter. ($10,000 CAD pluss ekstra for undervisning pr. studieår er som regel tilstrekkelig).

III. Legeattest fra ditt hjemland. Legeundersøkelse er nødvendig hvis ditt opphold varer lenger enn 6 måneder. Vær oppmerksom på at dette vil forlenge tiden for å oppnå studentvisum med flere uker. I noen tilfelle kan du trenge legeundersøkelse selvom ditt kurs varer mindre enn 6 måneder. I slike tilfelle bestemmer visumbetjenten om du trenger legeundersøkelse og vil sende deg de riktige papirer og instrukser.

IV. Bevis for å ha kommet inn ved et lærested. Følgende informasjon må være inkludert i opptaksbrevet: navn, fødselsdato, brevadresse, kurset hvor studenten er innmeldt; antatt lengde på kurset, dato når kurset startet, seneste dato for når studenten må innregistreres for kurset, akademisk år for når studenten begynner studiet, opplysning om kurset er fulltid eller deltidsstudium, undervisningsavgift, mulige forhold når det gjelder opptak, klar identifikasjon av lærested, og informasjon om bevilling for private institusjoner. Dette brevet må være undertegnet av en autorisert representant for institusjonen.

V. Hvis du er mindreårig (under 18 år men dette varierer fra provins til provins), er det nødvendig med bevis om formynderskap. Du må ha en sertifisert erklæring undertegnet av en av dine foreldre eller formynder i ditt hjemland OG en sertifisert erklæring undertegnet av din formynder i Canada hvor det fremgår at de nødvendige tiltak er blitt foretatt for at formynderen i Canada kan handle på vegne av en av foreldrene i nødstilfelle som f.eks. hvis medisinsk behandling er nødvendig. For yngre barn kan en mer omfattende erklæring være nødvendig. Omfattende erklæringer må stadfeste at formynderen ikke bare er ansvarlig i nødstilfelle men også for den daglige omsorg og kontroll.

3. Send søknaden til visumkontoret

Når du har utfylt søknadspapirene og fått den nødvendige dokumentasjonen send søknaden din og betaling for behandlingsgebyret til Canadian High Commission i London. Når visumbetjenten ser gjennom søknaden din må hun være sikker på at du oppfyller kravene til Canadian Immigration Act and Regulations og at du bare skal ha et midlertidig opphold i Canada. Så snart visumbetjenten skjønner at du er en student "i god tro" og du oppfyller alle krav vil du få utstedt et dokument som må vises til immigrasjonsoffiseren ved ankomst til Canada for å få studentvisum. Da ditt studentvisum normalt vil være gyldig for den perioden kurset ditt varer må du sjekke at ditt reisedokument (pass) også er gyldig i denne perioden.

 


Lær mer om Canada: Visumregler»