โฮม
 
ประเทศแคนาดา
 
บาท (B)
 
ดำเนินการขอวีซ่า
 
บริการสำหรับนักศึกษา
 
คำแนะนำแต่ละขั้นตอน รายชื่อของประเทศที่ต้องการวีซ่าท่องเที่ยว คำถามที่นักศึกษาถามบ่อยครั้ง การศึกษาและการทำงานในแคนาดา
เลือกสถานศึกษา
กรุณาเลือกชนิดของสถาบันหรือโปรแกรมแล้วคลิค Go.
-- or --

ค้นหาโดยเร็ว

ไม่แน่ใจว่าจะเลือกสถาบันแบบไหนดี? คลิคที่นี่

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CECN นิทรรศการการศึกษาในแถบทวีปของคุณ
ลงทะเบียนที่นี่.

 

คำแนะนำแต่ละขั้นตอน
 

ขั้นตอนการขอวีซ่านักเรีย
1. รับแบบฟอร์มขอวีซ่านักเรียน

นักศึกษาอาจจะขอรับแบบฟอร์มการขอวีว่านักเรียนได้ที่ สถานทูตแคนาดาในประเทศของนักศึกษาเอง หรือตามหน่วยงานราชการระดับสูง หรือที่ศูนย์การศึกษาแคนาดา จากนั้นให้ส่งใบสมัครและเอกสารไปที่กองหนังสือเดินทาง ที่ใกล้ที่สุดเฉพาะสัญชาติอเมริกา ผู้มีถิ่นพำนักถาวรอยู่ในสหรัฐอเมริกา ประชาชนของเซนต์ปิแอร์ และมิเกอลอน และที่อยู่บุคคลระหว่างการจ้างงาน หรือนักศึกษาที่เคยได้รับวีซ่าแล้วเท่านั้น ที่สามารถยื่นขออนุมัติเป้นนักศึกษาได้ที่ด่านของแคนาดา


2 การรวบรวมเอกสารที่จำเป็น สิ่งสำคัญยิ่งคือ
นักศึกษาจะต้องยื่นเอกสารทั้งหมดที่จำเป็นต้องใช้ในการสมัครมาพร้อมกับใบสมัคร การส่งเอกสารไม่ครบ จะทำให้การอนุมัติวีซ่านักเรียนล่าช้าออกไป เอกสารที่จะต้องยื่นมาพร้อมกับใบสมัครเพื่อขออนุมัติวีซ่านักเรียนมีดังต่อไปนี้:

I. หนังสือเดินทาง รวมถึงสำเนาหนังสือเดินทางที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือเอกสารที่เกี่ยวกับการเดินทาง ที่รับประกันการเดินทางกลับประเทศที่ออกเอกสารดังกล่าว และรูปถ่ายปัจจุบันขนาดเท่ารูปถ่ายในหนังสือเดินทาง (2” x 2.5”) 4 รูป ของสมาชิกครอบครัวแต่ละคน พร้อมกับเขียนชื่อเต็ม และวันเดือนปีเกิด ลงด้านหลังของรูปแต่ละใบ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่กองหนังสือเดินทาง อาจขอดูหนังสือหรือเอกสารการเดินทางฉบับจริง และจะแจ้งให้ทราบในกรณีที่ต้องการ

II. หลักฐานการสนับสนุนทางการเงินที่แสดงให้เห็นว่าท่านมีเงินเพียงพอในระหว่างที่พำนักอยู่ในแคนาดา สำหรับค่าหน่วยกิต ค่าเดินทางกลับ และค่าใช้จ่ายประจำวัน 10,000 เหรียญต่อปี สำหรับเอกสารในข้อนี้ ท่านอาจจะใช้บัญชีธนาคารของแคนาดา หรือดร๊าฟธนาคาร ที่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินต่าง ๆ ได้ ใบแสดงรายการทางบัญชีของธนาคารย้อนหลังไปสี่ถึงหกเดือน หรือหลักฐานการชำระเงินค่าหน่วยกิต และค่าที่พัก (ตามคำแนะนำ ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ นอกเหนือไปจากค่าหน่วยกิตต่อปีการศึกษานั้นจะตกอยู่ประมาณ 10,000 เหรียญแคนาดา)

III. ใบรับรองแพทย์จากประเทศของท่าน จำเป็นต้องใช้ใบรับรองแพทย์ หากท่านพำนักอยู่นานกว่า 6 เดือน โปรดจำไว้ว่า ขั้นตอนการขอใบรับรองแพทย์จะใช้เวลานาน หลายสัปดาห์ อันเป็นช่วงเวลาที่น่าจะนำมาใช้ขออนุมัติการเป็นนักศึกษาในแคนาดา ในบางกรณี นักศึกษาอาจต้องได้รับการตรวจเช็คสุขภาพด้วย แม้หลักสูตรที่ท่านสมัครเรียนมีระยะเวลาไม่ถึง 6 เดือนก็ตาม ในกรณีนี้เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้วินิจฉัยเองว่า นักศึกษาควรได้รับการตรวจสุขภาพหรือไม่ และจะมอบแบบฟอร์มการตรวจสุขภาพ และคำแนะนำที่เหมาะสมให้กับนักศึกษา

IV. หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาที่ตอบรับ หนังสือรับรองจำเป็นต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้ ชื่อ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ติดต่อของนักศึกษา หลักสูตรที่ตอบรับนักศึกษา ระยะเวลาศึกษาโดยประมาณ หรือวันที่จะสำเร็จการศึกษา วันที่เริ่มต้นการศึกษา วันสุดท้ายที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนในหลักสูตรนั้น ปีการศึกษาที่นักศึกษาจะเข้าเรียน หลักสูตรเป็นหลักสูตรเต็มเวลา หรือหลักสูตรไม่เต็มเวลา ค่าหน่วยกิต รวมถึงเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตอบรับหลักฐานแสดงรายละเอียดของสถาบันการศึกษา และข้อมูลใบอนุญาตสำหรับสถาบันเอกชน หนังสือฉบับนี้จะต้องมีลายเซ็นของเจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจจากสถาบันกำกับอย่างถูกต้อง

V. ถ้าท่านยังเป็นผู้เยาว์ (โดยทั่วไปคือ อายุต่ำกว่า 18 ปี แต่ทั้งนี้จะแตกต่างกันในแต่ละมณฑล) ท่านจำเป็นต้องใช้หลักฐานเกี่ยวกับผู้ปกครอง ในแคนาดาด้วย โดยที่ท่านต้องใช้ใบประกาศรับรองที่ลงนามโดยบิดา มารดา ของท่าน หรือผู้ปกครองตามกฏหมายในประเทศของท่าน และใบประกาศรับรองเป็นผู้ปกครองในแคนาดา ที่ลงนามกำกับโดยผู้ปกครองในแคนาดา ผู้ซึ่งพร้อมจะทำหน้าที่เป็นบิดา มารดา ในกรณีฉุกเฉิน เช่นในกรณีที่ต้องตรวจสุขภาพ หรือมีคำร้องใด ๆ สำหรับนักศึกษาที่ยังเป็นผู้เยาว์ จะต้องใช้ใบผ่านพรมแดนที่ระบุความรับผิดชอบ ของผู้ปกครองทั้งในกรณีฉุกเฉิน และการดูแลประจำวัน

3. การดำเนินการที่กองหนังสือเดินทาง
เมื่อท่านกรอกรายละเอียดในใบสมัครเรียบร้อย และได้รวบรวมเอกสารที่จำเป็นต่าง ๆ แล้วให้นำไปยื่นพร้อมค่าใช้จ่ายสำหรับการอนุมัติ เป็นนักศึกษาที่กองหนังสือเดินทางที่ใกล้ที่สุด เมื่อตรวจสอบใบสมัครการอนุมัติเป็นนักศึกษาของท่านแล้ว เจ้าหน้าที่กองหนังสือเดินทางจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติของท่านตามกำหนด ของกฏเกณฑ์ และพระราชบัญญัติผู้เข้าประเทศแคนาดา (Canadian Immigration Act and Regulations) และตรวจสอบว่าท่านจะพำนักอยู่ในแคนาดาชั่วคราวเท่านั้น เมื่อเจ้าหน้าที่กองหนังสือเดินทางได้ตรวจสอบหลักฐาน และมั่นใจว่าท่านเป็นนักศึกษา “ที่แท้จริง” และมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดทุกประการ เจ้าหน้าที่จะออกเอกสารที่ใช้แสดง ต่อเจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมืองที่ด่านเข้าประเทศของแคนาดา ไว้สำหรับที่จะได้รับพิจารณาอนุมัติเป็นนักศึกษาปกติแล้ว เอกสารการได้รับอนุมัติเป็นนักศึกษาของท่านจะมีผลบังคับใช้ได้ในช่วงระยะเวลาตามหลักสูตรที่ท่านศึกษา ดังนั้นโปรดแน่ใจว่า เอกสารการเดินทางของท่าน (หนังสือเดินทาง) ก็มีผลบังคับใช้ได้ในระยะเวลาเดียวกันด้วย.


Learn More About Canada: Visa Requirements »